• Tel: 444 5 388

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği

Kuruluş
İlk öğrencilerini 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında alan bölümümüzde örgün ve ikinci öğretimde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Makine Mühendisliği, Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzurum Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne; lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar neticesinde sayısal alanda yeterli puan alanlar, öğrenci olarak kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarından Erzurum Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili esaslar uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümler ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esaslar uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için tüm derslerini başarı ile tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Programın amacı; mesleki uygulamalarda etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, teknik çizim, mühendislik mekaniği, bilgisayar destekli modelleme, termodinamik, enerji sistemleri, imalat ve konstrüksiyon, makine teorisi ve dinamiği ve otomotiv alanında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Makine Mühendisliği, endüstriyel ve teknolojik açıdan gelişen günümüz dünyasında ve ülkemizde, sanayi kuruluşları-işletmeler (imalat sanayi, otomotiv, inşaat sektörü, kimya-gıda-ilaç sanayi, enerji sektörü, tekstil sektörü gibi), özel mühendislik büroları, akademik alanlar ve kamu kuruluşlarınca yoğun talep gören bir meslektir. Mezun olan öğrencilerin söz konusu kurum ve kuruluşlarda üstleneceği görevleri ve kariyer fırsatlarını su şekilde sıralamak mümkündür: Proje mühendisi, tasarım mühendisi, otomasyon ve kontrol sistemleri mühendisi, kalite güvence sorumlusu, AR-GE mühendisi, yeni ürün geliştirme, malzeme analizi, montaj-bakim-onarım mühendisi, pazarlama ve satış.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.erzurum.edu.tr/Content/Yuklemeler/DosyaGenel/Dosya20974.pdf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CC' dir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Bilgi Paketinde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, stajını başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
 Erzurum Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 Yakutiye/Erzurum (Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Murat Demir AYDIN, AKTS/DS Koordinatörü: Dr.öğr.üyesi Onur ÇOMAKLI, Erasmus Koordinatörü: Dr.öğr.üyesi Faraz AFSHARI, Arş.Gör. Hilmi TEKDİR, Farabi Koordinatörü: Dr.öğr.üyesi İsmail Hakkı KORKMAZ)
Bölüm Olanakları
Program eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 4 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 10 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürmektedir. Makine Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuvarlarda araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerine sahip olma ve makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptamak, tanımlamak, formüle etmek ve çözebilmek ve bu amaca yönelik olarak makine mühendisliğinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme
3 Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve geliştirebilme
4 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme.
5 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlayabilme
6 Bireysel veya disiplin içi ya da disiplinler arası takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme
7 Makine mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgisini yenileyebilme
8 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma ve bunu gerçekleştirebilme
9 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilişim teknolojilerini kullanabilme
10 Alanı ile ilgili konuları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
11 Proje, risk ve değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik gibi iş hayatı uygulamalarının farkına varabilme ve uygulayabilme
12 Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve hukuksal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin farkında olabilme
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MMF-101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 2.00 2.00
FİZ-101 Fizik-I 3 0 2 4.00 6.00
KİM-101 Genel Kimya 3 0 2 4.00 5.00
MAK-101 Makine Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2.00 2.00
MAT-101 Matematik-I 4 0 0 4.00 6.00
MMF-103 Teknik Resim 1 2 0 2.00 4.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 16 4 4 20 27

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAK-104 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 2 0 2.00 4.00
MMF-102 Bilgisayar Programlama 1 2 0 2.00 4.00
FİZ-102 Fizik-II 3 0 2 4.00 6.00
MAT-102 Matematik-II 4 0 0 4.00 6.00
MAK-110 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 2 0 0 2.00 4.00
MAK-106 Ölçme Tekniği 2 0 0 2.00 3.00
MAK-102 Statik 3 0 0 3.00 4.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 18 4 2 21 33

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-201 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4.00 5.00
MAK-205 Dinamik 3 0 0 3.00 4.00
MMF-203 Elektrik Elektronik Bilgisi 3 0 0 3.00 4.00
MMF-201 Malzeme Bilimi 2 0 2 3.00 5.00
MAK-203 Mukavemet-I 3 0 0 3.00 5.00
MAK-207 Termodinamik-I 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-TD1 Türk Dili-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 2 21 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAK-206 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 1 3.50 5.00
MAK-210 İmal Usulleri-I 3 0 0 3.00 4.00
MAK-208 Mukavemet-II 3 0 0 3.00 4.00
MAK-204 Mühendislik Malzemeleri 2 0 1 2.50 4.00
MAK-214 Mühendislik Matematiği 2 1 0 2.50 3.00
MMF-202 Sayısal Yöntemler 2 1 0 2.50 3.00
MAK-212 Termodinamik-II 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-TD2 Türk Dili-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 2 2 22 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAK-309 Akışkanlar Mekaniği-II 2 0 2 3.00 4.00
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
MAK-303 Isı Transferi-I 2 0 2 3.00 5.00
MAK-307 İmal Usulleri-II 3 0 0 3.00 4.00
MAK-301 Makine Elemanları-I 3 0 0 3.00 5.00
MAK-305 Mekanik Titreşimler 3 0 0 3.00 4.00
MAK-300 Staj-I (Üretim) 0 0 0 0.00 2.00
MAK-311 Teknik Seçmeli -I 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 18 0 4 20 26

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
MAK-304 Isı Transferi-II 3 0 0 3.00 5.00
MAK-306 Makine Dinamiği 3 0 0 3.00 4.00
MAK-302 Makine Elemanları-II 3 0 0 3.00 5.00
MAK-308 Otomotiv Teknolojisi 3 0 0 3.00 3.00
MAK-310 Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları 1 0 2 2.00 4.00
STO-302 Teknik Olmayan Seçmeli Ders-I 3 0 0 3.00 0.00
MAK-312 Teknik Seçmeli -II 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 21 0 2 22 23

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAK-405 Bilgisayar Destekli Mühendislik 3 0 0 3.00 5.00
MMF-401 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.00 3.00
MAK-403 Makine Laboratuvarı-I 0 0 2 1.00 4.00
MAK-401 Makine Tasarım-I 2 1 0 2.50 5.00
STS-401 Serbest Teknik Seçmeli- I 3 0 0 3.00 0.00
MAK-400 Staj-II (Fabrika) 0 0 0 0.00 2.00
STO-401 Teknik Olmayan Seçmeli Ders-II 3 0 0 3.00 0.00
MAK-407 Teknik Seçmeli -III 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 16 1 2 17,5 19

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAK-408 Bitirme Projesi 0 2 0 1.00 6.00
MAK-404 Makine Laboratuvarı-II 0 0 2 1.00 4.00
MAK-402 Makine Tasarım-II 2 1 0 2.50 5.00
STS-402 Serbest Teknik Seçmeli- II 3 0 0 3.00 0.00
STO-402 Teknik Olmayan Seçmeli Ders-III 3 0 0 3.00 0.00
MAK-410 Teknik Seçmeli -IV 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 11 3 2 13,5 15

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAK-311 Enerji Ekonomisi 3 0 0 4.00
MAK-311 Mühendislikte Mekanik Deneyler 3 0 0 4.00
MAK-311 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3 0 0 4.00
STO-302 İnovatif Yaklaşım ve keşifler 3 0 0 3.00
STO-302 Beden Dili ve Bakış Açısı 3 0 0 3.00
MAK-312 Hasar Analizi 3 0 0 4.00
MAK-312 İleri Mukavemet 3 0 0 4.00
MAK-410 Robotike Giriş 3 0 0 4.00
STS-401 Kompozit Malzemeler 3 0 0 4.00
STS-401 Mühendislikte Mekanik Deneyler 3 0 0 4.00
STS-401 Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme 3 0 0 4.00
STO-401 Egzersiz Psikolojisi 3 0 0 0.00
STO-401 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 3 0 0 3.00
STO-401 Sosyal Bilimler Açısından Yapay Zeka ve Uygulamaları 3 0 0 0.00
MAK-407 Hidrolik Makineler 3 0 0 4.00
MAK-407 Bilgisayar Destekli Tasarım 3 0 0 4.00
MAK-407 Soğutma Tekniği 3 0 0 4.00
MAK-407 Bilgisayar Destekli Üretim 3 0 0 4.00
STS-402 Korozyondan Korunma Teknikleri 3 0 0 4.00
STS-402 Isı Pompaları ve Uygulamaları 3 0 0 4.00
STS-402 Tahribatsız Muayene Yöntemleri 3 0 0 4.00
STS-402 Güneş Enerji Uygulamaları 3 0 0 4.00
STO-302 İnovatif Yaklaşım ve keşifler 3 0 0 3.00
STO-402 Klasik Müzik Tarihi 3 0 0 3.00
STO-402 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.00
STO-402 Girişimcilik ve Kariyer Planlama 3 0 0 0.00
MAK-410 Isı ve Akışkanlarda Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 4.00