• Tel: 444 5 388

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Kuruluş
2018-2019 dönemi açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi "Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Erzurum Teknik Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, https://www.erzurum.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Lise öğretiminden yükseköğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http:www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, lise öğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Özel Yetenek Sınavı” dır. Özel yetenek sınavına giriş koşulları ÖSYM ve bölüm tarafından belirlenir ve sınav giriş yönergesi https://www.erzurum.edu.tr/ adresinde ilan edilir. Özel yetenek sınav sonucuna göre programda öğrenim görmeye hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programına girmek için adayların lise öğrenimini bitirmeleri veya Türk orta öğretim sistemine benzer derecede sahip olmaları Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Yönetmeliği'nde yatay geçiş kriterlerine sahip olmaları gerekir. https://www.erzurum.edu.tr/
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programdaki tüm dersleri tamamlamak (240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması elde etmek için mezuniyete hak kazanabilmek için gereken kurallar vardır.
Program Profili
Spor Bilimleri Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Programı dört (4) yıllık örgün eğitim vermektedir. Programın temel hedefi ülkemiz okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarına nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir. Programda kuramsal ve uygulamalı alan dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüzden mezun bir öğrenci aşağıda belirtilen kariyer alanlarında iş bulma olanağına sahip olur: Okulöncesi Oyunla Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Ortaöğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Yükseköğretim Spor Eğitim Okutmanlığı, Askeri Okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Sivil Toplum Kuruluşlarında Beden Eğitimi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Spor Eğitmenliği, Bedensel Engelliler Spor Eğitmenliği, Görme-Duyma Engelliler Spor Eğitmenliği, Psikolojik Engelliler Spor Eğitmenliği, Otizmde Spor Eğitmenliği
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Erzurum Teknik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamak ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Bölüm Olanakları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Animatörlük, Beslenme Uzmanı, Spor Bilimcisi, Hakemlik, Spor Yöneticiliği, Spor Uzmanı, Spor Koordinatörlüğü,Organizatörlük, Masör,Analizci, Öğretim Elemanı, Kondisyoner


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Beden Eğitimi öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilkeler vb. kuramsal bilgilere sahiptir.
2 Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarının kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere, öğretim süreçlerine, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3 Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
4 Beden Eğitimi öğretmenliği alanına ilişkin bilimsel bilgi ve raporlara ulaşma, süreli yayınları ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahiptir.
5 Beden Eğitimi öğretmenliği alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir
6 Beden Eğitimi öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilke vb. kuramsal bilgileri uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili şekilde kullanır.
7 Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma modeli, yöntemi ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.
8 Temel hareket becerileri, özelleşmiş hareket becerileri, spor becerileri, etkin katılım ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi beceri ve tutumlara sahiptir.
9 Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, hazır bulunuşlukları, öğrenme güçlülükleri, çevre olanakları ve öğretim programlarını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini planlar, eğitim ortamlarını düzenler, uygun materyaller geliştirir, öğrenme-öğretme model, strateji, yöntem ve teknikleri, bilişim ve iletişim teknolojilerini kuramsal temellerine uygun bir şekilde kullanır.
10 Toplumun ve okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder veya takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.
11 Hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişimin sürekliliğini sağlar, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 Okulların içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde bir öğretmen olarak kabul görür ve örnek olur, kültürün ve sosyal yaşamın gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri planlar ve uygular.
13 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur ve alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
14 Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi-I 2 0 0 2.00 3.00
AE-107 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 0 2.00 2.00
GK-105 Bilişim Teknolojileri 3 0 0 3.00 5.00
MB-103 Eğitim Sosyolojisi 2 0 0 2.00 3.00
MB-101 Eğitime Giriş 2 0 0 2.00 3.00
AE-111 Hareket Eğitimi 2 2 0 3.00 3.00
AE-109 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 3 0 0 3.00 3.00
UOZ-TD1 Türk Dili-I 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil-I 2 0 0 2.00 3.00
Toplam 21 2 0 22 30

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi-II 2 0 0 2.00 3.00
AE-112 Atletizm 1 2 0 2.00 4.00
AE-110 Cimnastik 1 2 0 2.00 4.00
MB-104 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2.00 3.00
MB-102 Eğitim Psikolojisi 2 0 0 2.00 3.00
AE-108 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 0 0 2.00 2.00
AE-114 Takım Sporları-I 1 2 0 2.00 3.00
UOZ-TD2 Türk Dili-II 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil-II 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 17 6 0 20 32

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS