• Tel: 444 5 388

Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kuruluş
Bölümümüz 2012-2013 akademik yılında ilk öğrencilerini almıştır.
Kazanılan Derece
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması alırlar. “Biyolog" ünvanı ile üniversite ve araştırma kurumlarında, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulabilmektedir. Bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde bir üst kademe olan lisansüstü programlara devam ederler.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. 2. Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır; a. Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak. b. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak. 2010-2011 yılı Merkezi Yerleştirme Sınav sonucunda, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Örgün Öğretimi MF-3 puan türünde lisans öğrenci kabulünü gerçekleştirmiştir. c. ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Erzurum Teknik Üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün eğitim süresi 4 (dört) yıllıktır. Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan ve müfredatta yer alan dersleri başarı ile tamamlamak ve 20 iş günü işyeri stajını başarı ile tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik alanda nitelikli elemanlar yetiştirmek, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirmek, genetik alanında araştırmaları ile insanlığa hizmet etmek ve bu alanda ülkemizin genetik çalışmalar sahasında uluslar arası arenada yerini almasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunları; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dershanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda sanayinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayinde, İlaç pazarlamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler. Ayrıca lisans derecesine sahip yeni mezunlar, ulusal ve uluslararası pek çok üniversite veya enstitüde çeşitli araştırma, eğitim ve fakülte pozisyonlarına başvurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca lisans derecesiyle doğrudan doktora programlarına da gereksinimlerini yerine getirirlerse kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. ısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılmaktadır. Ara sınavların tümü yarıyılın sekizinci haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her ders için bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az %30, en çok %70 olacak şekilde belirlenir. Ayrıca öğrenci değerlendirme yöntemi her dersin "ders değerlendirmesi" bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır.
Mezuniyet Koşulları
"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karataş (Bölüm Başkanı) E-posta: faruk.karatas@erzurum.edu.tr Arş. Gör. Recep KÜÇÜKDOĞRU (Bölüm AKTS/ERASMUS Koordinatörü) E-posta: recep.kucukdogru@erzurum.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde bir adet tam donanımlı öğrenci laboratuvarı ve iki adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
2 Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi getirebilme
3 Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
4 Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip takım çalışması yapabilme
5 Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
6 Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
7 Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlayabilme
8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
10 Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne alarak sorgulayabilme
12 Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
13 Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif olarak rol alabilme
14 Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel sorumluluk farkındalığı kazanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MBG-109 Fizik 5 0 0 3.00 4.00
MBG-101 Genel Biyoloji I 4 0 0 4.00 6.00
MBG-103 Genel Biyoloji Lab. I 0 0 2 1.00 4.00
MBG-105 Genel Kimya 3 0 0 3.00 4.00
MBG-107 Genel Kimya Lab. 0 0 2 1.00 2.00
MBG-113 Matematik 4 0 0 3.00 4.00
MBG-117 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş 2 0 0 2.00 2.00
UOZ-TD1 Türk Dili I 2 0 0 2.00 2.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 22 0 4 21 30

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MBG-110 Biyoistatistik 2 0 0 2.00 4.00
MBG-102 Genel Biyoloji II 4 0 0 4.00 6.00
MBG-104 Genel Biyoloji Lab. II 0 0 2 1.00 4.00
MBG-115 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama 1 0 2 2.00 3.00
MBG-106 Organik Kimya 3 0 0 3.00 4.00
MBG-108 Organik Kimya Lab. 0 0 2 1.00 2.00
MBG-112 Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 0 2.00 3.00
UOZ-TD2 Türk Dili II 2 0 0 2.00 2.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 15 2 6 19 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
MBG-205 Biyokimya I 3 0 0 3.00 3.00
MBG-207 Biyokimya Lab I 0 0 2 1.00 3.00
SEÇ203 Bölüm Dışı Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 0.00
MBG-209 Hücre Biyolojisi I 3 0 0 3.00 4.00
MBG-211 Hücre Biyolojisi Lab. I 0 0 2 1.00 3.00
MBG-213 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.00 3.00
MBG-201 Temel Genetik 3 0 0 3.00 7.00
MBG-203 Temel Genetik Lab. 0 0 2 1.00 3.00
Toplam 15 0 6 18 28

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
MBG-204 Biyokimya II 3 0 0 3.00 3.00
MBG-206 Biyokimya Lab. II 0 0 2 1.00 3.00
SEÇ204 Bölüm Dışı Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 0.00
MBG-208 Hücre Biyolojisi II 3 0 0 3.00 4.00
MBG-210 Hücre Biyolojisi Lab. II 0 0 2 1.00 3.00
MBG-212 Mikrobiyoloji 3 0 0 3.00 4.00
MBG-214 Mikrobiyoloji Lab. 0 0 2 1.00 3.00
MBG-202 Moleküler Genetik 4 0 0 4.00 4.00
Toplam 17 0 6 20 26

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MBG-303 Biyoteknoloji - I 2 0 2 3.00 5.00
SEÇ301 Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3.00 0.00
MBG-309 Mesleki İngilizce-I 3 0 0 3.00 4.00
MBG-305 Mol Biyolojide Kull Yönt I 3 0 0 3.00 5.00
MBG-307 Mol Biyolojide Kull Yönt Lab I 0 0 2 1.00 3.00
MBG-301 Moleküler Biyoloji 4 0 0 4.00 5.00
Toplam 15 0 4 17 22

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MBG-306 Biyoteknoloji - II 2 0 2 3.00 5.00
SEÇ302 Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3.00 0.00
MBG-308 Fizyoloji 3 0 0 3.00 4.00
MBG-310 Mesleki İngilizce -II 3 0 0 3.00 4.00
MBG-302 Mol Biyolojide Kull Yönt II 3 0 0 3.00 5.00
MBG-304 Mol Biyolojide Kull Yönt Lab II 0 0 2 1.00 3.00
Toplam 14 0 4 16 21

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
SEÇ401 Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3.00 0.00
MBG-401 Genetik Mühendisliği 3 0 0 3.00 6.00
MBG-403 Moleküler Evrim 3 0 0 3.00 5.00
MBG-405 Staj 0 0 0 0.00 4.00
Toplam 9 0 0 9 15

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MBG-404 Bitirme Projesi 2 0 4 4.00 10.00
MBG-402 Biyoetik 3 0 0 3.00 5.00
SEÇ402 Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 8 0 4 10 15

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
AE-108 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 0 0 2.00
FOS403 Matematikte Güncel Konular 2 0 0 2.00
MBG-217 Sayılar Teorisi 2 0 0 2.00
MBG-311 Olasılık 2 0 0 2.00
SEC-203 Bilimin Öncüleri 2 0 0 2.00
SEC-203 İnsan Felsefesi 2 0 0 2.00
SFLS429 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 0 2.00
TRH-103 İslam Tarihi 2 0 0 2.00
UOS103 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.00
FLS-208 Sosyoloji Tarihi 3 0 0 2.00
ISL204 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 2.00
MBG-220 Şifreleme Teorisi 2 0 0 2.00
SEÇ204 Girişimcilik ve KOBİ'ler 2 0 0 5.00
SEÇ204 Yönetim ve Organizasyon 2 0 0 2.00
SEÇ204 Olimpik Sporlar 2 0 0 2.00
SEÇ204 Demokrasi ve İnsan Hakları 2 0 0 2.00
SEÇ204 Felsefe ve Eleştirel Düşünme 2 0 0 2.00
STO-202 Klasik Müzik Tarihi 3 0 0 2.00
STO-302 Olimpik Sporlar ve Olimpizm 3 0 0 2.00
TDES-462 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.00
MBG-309 İnsan Genetiği ve Kalıtsal Hastalıklar 3 0 0 4.00
MBG-311 Genetik Toksikoloji 3 0 0 4.00
MBG-313 Gelişim Biyolojisi 3 0 0 4.00
MBG-317 Stres Biyolojisi 3 0 0 4.00
MBG-319 Hücre Sinyal İletim Yolları 3 0 0 4.00
MBG-310 Deney Hayvanları 3 0 0 3.00
MBG-310 Mesleki İngilizce -II 3 0 0 3.00
MBG-312 Viroloji 3 0 0 3.00
MBG-314 Biyofizik 3 0 0 3.00
MBG-316 Maya Biyoteknolojisi 3 0 0 3.00
MBG-318 Makromoleküllerin İzolasyonu 3 0 0 3.00
MBG-320 Sitogenetik 3 0 0 3.00
MBG-322 Staj 0 0 0 3.00
MBG-324 Biyomoleküllerin Farmasötik Uygulamaları 3 0 0 3.00
MBG-326 Moleküler Bitki Islahı 3 0 0 3.00
MBG-330 Fermantasyon Teknolojisi 3 0 0 3.00
MBG-407 Kanser Biyolojisi 3 0 0 5.00
MBG-409 Kök Hücre Biyolojisi 3 0 0 5.00
MBG-411 Biyonanoteknoloji 3 0 0 5.00
MBG-413 Biyoinformatik 3 0 0 5.00
MBG-415 İmmunogenetik 3 0 0 5.00
MBG-417 Sekonder Metabolitler 3 0 0 5.00
MBG-406 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik 3 0 0 5.00
MBG-408 Gen Tedavisi 3 0 0 5.00
MBG-410 RNA Dünyası 3 0 0 5.00
MBG-412 Biyomimetik 3 0 0 5.00
MBG-414 Adli Teknolojiler 3 0 0 5.00
MBG-416 Genetik Kaynaklar ve Koruma 3 0 0 5.00