• Tel: 444 5 388

Fen Fakültesi - Matematik Bölümü

Kuruluş
Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, TBMM tarafindan 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yüksekögretim Kurumlari Teskilati Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair 6005 nolu Kanun’un 131. Ek Maddesi uyarinca Üniversiteyi olusturan alti fakülteden biri olarak kurulmustur.
Kazanılan Derece
“Lisans” programını bitirenler Matematik Lisans Diploması alırlar. “Matematikçi" unvanı ile üniversite ve araştırma kurumlarında, orta öğretim kurumlarında ve sınırlı sayıda da olsa çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulabilmektedir. Bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde bir üst kademe olan lisansüstü programlara devam ederler.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları: 1. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. 2. Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a. Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak. b. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak. 2010-2011 yılı Merkezi Yerleştirme Sınav sonucunda, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Örgün Öğretimi MF-1 puan türünde lisans öğrenci kabulünü gerçekleştirmiştir. c. ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ortaöğretim kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Yabancı Uyruklu Öğrencileri kabul edebilir. Diğer Devlet ve Vakıf Üniversitelerinden yatay geçişle öğrenci alınarak bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce öğrenim gördüğü okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler tüm ders birimlerinden başarılı olmalıdırlar.
Program Profili
Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen, mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan, araştırıcı, kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş, bildiklerini paylaşabilen, kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, çözüm üretip karar alabilen, teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerini güçlü bir matematiksel altyapıyla donatarak geleceğin matematikle ilişkili problemlerine çözüm üretebilecek donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğretim elemanları ve öğrencileriyle birlikte kendini geliştiren, yenileyen, bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, teorik ve uygulamalı problemlere cevap aramaktır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik Bölümü mezunları, hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri (Akademisyen Olmak), Askeri Akademiler ve Askeri Liseler, Devlet İstatistik Enstitüsü, Kamu ve Özel Sektör Bankaları, bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden gençlerin eğitilmesinde ve Ülke kalkınmasında önemli roller üstlenecektirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi 1. Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. 2. Yarıyıl sonu sınav süresi en az iki ders saati, ara sınav süresi en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. 3. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi dersi veren öğretim üyesi takdirindedir. 4. Ham başarı puanları AL’nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. 5. Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü dört yıllık programında, ortak zorunlu dersler hariç, toplam kredi saati 150±30 veya Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) karşılığı en az 240 AKTS’yi tamamlamak koşuluyla mezunlar verir. Mezuniyet durumuna gelmiş, ancak AGNO’ları 2.00’dan düşük olan öğrenciler mezun olamazlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzurum Teknik Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Hava Limanı Yolu 3.km Yakutiye/ERZURUM
Bölüm Olanakları
Tüm dersler akademik kadromuz tarafından titizlikle verilmekte ve araştırmanın yanı sıra, üniversite geleneğine uygun olarak öğretim üyesi-öğrenci ilişkisine önem verilmektedir.Bu bağlamda yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına önem vermektedir.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Matematiksel kavramlar ve prensiplerin geniş bir çeşitliliğini harmanlamak, benimsemek ve anlamak.
2 Diğer disiplinler üzerinde matematiğin etkili olduğu konuların farkına varmak ve anlamak.
3 Diğer disiplinlerle ilgili temel bilgileri kazanmak.
4 Matematiksel ve sayısal hesaplama yeteneklerinin gelişimini sağlamak.
5 Diğer disiplinlerdeki kişilerle etkileşip, bir takımda çalışma yeteneğini geliştirmek.
6 Mesleki ve bilimsel etik değerlere saygılı bir kişiliğe sahip olmak
7 Teorik bilgiyi yorumlamak ve uygun sonuçları çıkarmak.
8 Temel kaynakları okumak ve yorumlamak.
9 Matematiksel düşünmeyi hayatının her alanında kullanabilmek
10 Yazılı ve sözlü raporlar ve sunumlar yoluyla etkileşim ve iletişim kurabilme yeteneğini kazanmak.
11 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme
12 Matematiğin lisansüstü konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütüp, ortaklaşa çalışmalar yapabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ
1
BECERİ
1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1
2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-103 Analitik Geometri I 3 0 0 3.00 5.00
MAT103 Analitik Geometri I 3 0 0 3.00 0.00
MAT101 Analiz I 4 2 0 5.00 0.00
MAT-101 Analiz I 4 2 0 5.00 10.00
FİZ-101 Fizik I 3 0 0 3.00 6.00
FİZ101 Fizik I 3 0 0 3.00 0.00
SEÇ101 Seçmeli Ders I 2 0 0 2.00 0.00
MAT105 Soyut Matematik 3 0 0 3.00 0.00
MAT-105 Soyut Matematik 3 0 0 3.00 5.00
UOZTD1 Türk Dili I 2 0 0 2.00 0.00
UOZ-TD1 Türk Dili-I 2 0 0 2.00 2.00
UOZYD1 Yabancı Dil I 2 0 0 2.00 0.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 36 4 0 38 30

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-102 Analitik Geometri II 3 0 0 3.00 5.00
MAT104 Analitik Geometri II 3 0 0 3.00 0.00
MAT-100 Analiz II 4 2 0 5.00 10.00
MAT102 Analiz II 4 2 0 5.00 0.00
FİZ102 Fizik II 3 0 0 3.00 0.00
FİZ-102 Fizik II 3 0 0 3.00 6.00
SEÇ102 Seçmeli Ders II 2 0 0 2.00 0.00
MAT106 Temel Bilgisayar Uygulamaları 2 2 0 3.00 0.00
MAT-104 Temel Bilgisayar Uygulamarı 2 2 0 3.00 5.00
UOZTD2 Türk Dili II 2 0 0 2.00 0.00
UOZ-TD2 Türk Dili-II 2 0 0 2.00 2.00
UOZYD2 Yabancı Dil II 2 0 0 2.00 0.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 34 8 0 38 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-201 Analiz III 5 0 0 5.00 10.00
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
MAT-203 Diferansiyel Denklemler I 4 0 0 4.00 7.00
MAT-205 Lineer Cebir I 4 0 0 4.00 7.00
MAT-207 Olasılık 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 18 0 0 18 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-200 Analiz IV 5 0 0 5.00 10.00
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
MAT-202 Diferansiyel Denklemler II 4 0 0 4.00 7.00
MAT-206 İstatistik 3 0 0 3.00 4.00
MAT-204 Lineer Cebir II 4 0 0 4.00 7.00
Toplam 18 0 0 18 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-305 Genel Topoloji 4 0 0 4.00 6.00
MAT-301 Kompleks Analiz I 4 0 0 4.00 7.00
SEC-303 Seçmeli Ders-5 3 0 0 3.00 0.00
MAT-303 Soyut Cebir I 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 14 0 0 14 18

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-304 Diferansiyel Geometri 4 0 0 4.00 6.00
MAT-300 Kompleks Analiz II 4 0 0 4.00 7.00
SEC-304 Seçmeli Ders-6 3 0 0 3.00 0.00
MAT-302 Soyut Cebir II 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 14 0 0 14 18

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-403 Bitirme Tezi 0 2 0 1.00 5.00
MAT-401 Fonksiyonel Analiz 4 0 0 4.00 7.00
SEC-405 Seçmeli Ders-7 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 7 2 0 8 12

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-402 Bitirme Tezi 0 2 0 1.00 5.00
MAT-400 Nümerik Analiz 4 0 0 4.00 7.00
SEC-406 Seçmeli Ders-8 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 7 2 0 8 12

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT107 Matematik Tarihi I 2 0 0 0.00
MAT108 Matematik Tarihi II 2 0 0 0.00
ISL363 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3 0 0 4.00
MAT-307 Sayılar Teorisi 3 0 0 6.00
İKT-322 Girişimcilik, Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 5.00
MAT-310 Topoloji 3 0 0 6.00
MAT-312 Mesleki İngilizce 3 0 0 6.00
MAT-408 Fourier Analizi 3 0 0 6.00
MAT-410 Matematik Tarihi II 3 0 0 6.00
MAT-414 Şifreleme Teorisi 3 0 0 6.00
MAT-415 Oyun Teorisi 3 0 0 0.00
MAT-420 Modern Türkiye Tarihi 3 0 0 0.00
MAT-405 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 0 7.00
MAT-407 Tensör Analiz 3 0 0 7.00
SEÇ-405 Matematikte Güncel Konular 3 0 0 7.00
İKT-322 Girişimcilik, Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 5.00
MAT-310 Topoloji 3 0 0 6.00
MAT-312 Mesleki İngilizce 3 0 0 6.00
MAT-408 Fourier Analizi 3 0 0 6.00
MAT-410 Matematik Tarihi II 3 0 0 6.00
MAT-414 Şifreleme Teorisi 3 0 0 6.00
MAT-415 Oyun Teorisi 3 0 0 0.00
MAT-420 Modern Türkiye Tarihi 3 0 0 0.00