• Tel: 444 5 388

Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesinin kurucu bölümlerinden biri olarak TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 No’lu Kanun’un 131. EK Maddesi uyarınca kurulmuştur. 2014 yılında iç örgütlenmesini tamamladı. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de lisans düzeyinde öğrenci alımına başlandı.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı Bilimi alanında "Türkolog" ünvanı ile Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1) Öğrenciler YKS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. 2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır; a) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. b) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak. c) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak. d) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harf notlarından birisi verilir. Harf notunun karşılığı olan ağırlık kat sayısı şu şekildedir: AA 4,00 BA 3,50 BB 3,00 CB 2,50 CC 2,00 DC 1,50 DD 1,00 FF 0,00 M Muaf G Geçer Z Devamsız.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere 4 anabilim dalı mevcuttur. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün temel hedefi; edebiyat biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bilgi ve birikimlerini toplumunun ve insanlığın hizmetine sunan, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, insan merkezli, katılımcı, tarafsız, önyargısız, eleştirel, özgün düşünen, inceleme ve araştırmalarında etik değerleri ve temel hak ve özgürlükleri gözeten, çağdaş eğitimci ve araştırmacılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim ve liselerde, özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmekte veya üniversitelerde Türk dili okutmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı'nda, TRT'de, basın-yayın organlarında, yayınevlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Bilgi paketleri bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için toplam olarak 240 AKTS alarak başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Melike GÖKCAN Tel :+90 442 444 53 87 (2379) Faks :+90 442 666 25 28 E-Posta :meliketürk@erzurum.edu.tr AKTS Koordinatörü Araştırma Görevlisi: Muhammet Emin ALTINIŞIK Tel:+90 442 444 53 88 (2251) E-Posta: emin.altinisik@erzurum.edu.tr Adres: Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 Yakutiye/Erzurum
Bölüm Olanakları
Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz 8 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi ile çağın ihtiyaçlarına cevap veren tam donanımlı sınıflarda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra her eğitim-öğretim dönemi içerisinde gerek farklı üniversite ve kurumlardan alanında uzman kişileri davet ederek, gerekse üniversitemizin öz kaynakları aracığıyla farklı konularda konferans, seminer ve panel faaliyetleri düzenlemektedir. Öğrencilerin bilgi, deneyim ve görgülerini artırmak için kullanabilecekleri 50.000 kitap kapasitesine sahip Merkezi Kütüphaneden faydalanabilmektedirler.Bunun yanında öğrencilerimiz üniversitemizin düzenlemiş olduğu farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden de faydalanabilmektedirler. Ayrıca Erzurum’un bir kış sporları merkezi olmasından dolayı kış sporlarıyla ilgili farklı branşlarda sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunma olanakları da vardır.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Türk edebiyatı ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı dönemine ait eserleri okuyup anlayabilme ve aktarabilme
2 Türk lehçelerine ait metinleri okuyabilme, tarihî Türk lehçelerinin metinlerini transkribe etme, bu metinleri Türkiye Türkçesine aktararak üzerinde dilbilimsel inceleme yapabilme yetisi kazanabilme
3 Modern Türk edebiyatının dönemlerini, bu dönemin özelliklerini, edebî akımlarını, şahsiyetlerini ve eserlerini öğrenir. Bunları, edebiyat biliminin kuram ve yöntemlerinden yararlanarak öğrenebilme
4 Alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından gerekli dil bilgisine sahip olma
5 İlgili kaynaklara ulaşıp kullanabilme becerisine sahip olma
6 Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ile olaylara farklı perspektiflerden bakabilme
7 Alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilme
8 Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif olarak rol alabilme
9 Sahada derleme, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
10 Alan ile ilgili yeni fikir ve düşüncelerini farklı platformlarda ifade edebilme girişiminde bulunma cesaretine sahip olma
11 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilme
12 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme ve etkin iletişim sağlayabilme
13 Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemleri tanıyıp onlara çözümler üretebilme
14 Dil ve edebiyat problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüme gidebilme
15 Anonim, âşık ve tasavvuf edebiyatlarının temel eserlerini okuyup döneme has fikir akımları çerçevesinde bu metinleri yorumlayabilme. Edinmiş olduğu bilgi birikiminden yararlanarak tür, şekil ve üslûp meselelerinde donanıma sahip olabilme. Bu donanımı tarihî ve kültürel veriler çerçevesinde modern kuram ve yöntemler ışığında değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
TDE-151 Edebi Bilgiler I 2 0 0 2.00 3.00
TDE-121 Eski Türk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3.00 4.00
UOZYD1 İngilizce I 2 0 0 2.00 3.00
TDE-103 Kompozisyon I 2 0 0 2.00 3.00
TDE-101 Osmanlı Türkçesi I 3 0 0 3.00 5.00
TDE-141 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3.00 3.00
TDE-111 Türkiye Türkçesi I 3 0 0 3.00 3.00
TDE-131 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 23 0 0 23 30

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
TDE-152 Edebi Bilgiler II 2 0 0 2.00 3.00
TDE-122 Eski Türk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3.00 4.00
UOZYD2 İngilizce II 2 0 0 2.00 3.00
TDE-104 Kompozisyon II 2 0 0 2.00 3.00
TDE-102 Osmanlı Türkçesi II 3 0 0 3.00 5.00
TDE-142 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3.00 3.00
TDE-112 Türkiye Türkçesi II 3 0 0 3.00 3.00
TDE-132 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 23 0 0 23 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDE-221 Eski Türk Edebiyatı III 3 0 0 3.00 5.00
TDE-213 Eski Türkçe 3 0 0 3.00 5.00
TDE-201 Osmanlı Türkçesi III 3 0 0 3.00 5.00
2.S-1.Dönem Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 2.00
TDE-241 Türk Halk Edebiyatı I 3 0 0 3.00 4.00
TDE-211 Türkiye Türkçesi III 3 0 0 3.00 5.00
TDE-231 Yeni Türk Edebiyatı III 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 20 0 0 20 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDE-214 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3.00 4.00
TDE-222 Eski Türk Edebiyatı IV 3 0 0 3.00 5.00
TDE-202 Osmanlı Türkçesi IV 3 0 0 3.00 5.00
2.S-2.Dönem Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 3.00
TDE-242 Türk Halk Edebiyatı II 3 0 0 3.00 4.00
TDE-212 Türkiye Türkçesi IV 3 0 0 3.00 5.00
TDE-232 Yeni Türk Edebiyatı IV 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 20 0 0 20 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDE-343 Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 2.00 3.00
TDE-321 Eski Türk Edebiyatı V 3 0 0 3.00 5.00
TDE-317 Orta Türkçe 3 0 0 3.00 4.00
3.S-1.Dönem Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 8.00
TDE-341 Türk Halk Edebiyatı III 3 0 0 3.00 5.00
TDE-331 Yeni Türk Edebiyatı V 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 16 0 0 16 30

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDE-344 Divan Edebiyatında Nazım 2 0 0 2.00 4.00
TDE-322 Eski Türk Edebiyatı VI 3 0 0 3.00 5.00
3.S-2.Dönem Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 8.00
TDE-318 Türk Dili Tarihi 3 0 0 3.00 4.00
TDE-342 Türk Halk Edebiyatı IV 3 0 0 3.00 4.00
TDE-332 Yeni Türk Edebiyatı VI 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 16 0 0 16 30

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDE-409 Bitirme Tezi I 2 0 0 2.00 5.00
TDE-435 Cümle Bilgisi 3 0 0 3.00 4.00
TDE-421 Eski Türk Edebiyatı VII 3 0 0 3.00 4.00
4.S-1.Dönem Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 9.00
TDE-443 Türk Halk Edebiyatı V 2 0 0 2.00 4.00
TDE-431 Yeni Türk Edebiyatı VII 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 15 0 0 15 30

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDE-410 Bitirme Tezi II 2 0 0 2.00 5.00
TDE-436 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3.00 4.00
TDE-422 Eski Türk Edebiyatı VIII 3 0 0 3.00 4.00
4.S-2.Dönem Seçmeli Ders 2 0 0 2.00 9.00
TDE-444 Türk Halk Edebiyatı VI 2 0 0 2.00 4.00
TDE-432 Yeni Türk Edebiyatı VIII 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 15 0 0 15 30

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TDES-251 Dil ve Edebiyat 2 0 0 2.00
TDES-253 Farsça I 2 0 0 2.00
TDES-291 Hikaye ve Roman Tahlilleri 2 0 0 2.00
TDES-252 Üslup Bilgisi 2 0 0 3.00
TDES-254 Farsça II 2 0 0 3.00
TDES-292 Karşılaştırmalı Edebiyat 2 0 0 3.00
TDES-355 Tiyatro 2 0 0 4.00
TDES-357 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar I 2 0 0 4.00
TDES-359 Metin Tenkidi-I 2 0 0 4.00
TDES-363 Türk Halk Bilimi I 2 0 0 4.00
TDES-365 Arapça-I 2 0 0 4.00
TDES-358 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar II 2 0 0 4.00
TDES-360 Metin Tenkidi-II 2 0 0 4.00
TDES-364 Türk Halk Bilimi II 2 0 0 4.00
TDES-366 Arapça-II 2 0 0 4.00
TDES-453 Dilbilimi I 2 0 0 3.00
TDES-455 Mitoloji ve Edebiyat I 2 0 0 3.00
TDES-457 Karşılaştırmalı Edebiyat I 2 0 0 3.00
TDES-461 Metinlerarasılık 2 0 0 3.00
TDES-469 Türk Kültür Tarihi I 2 0 0 3.00
TDES-471 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 0 3.00
TDES-491 Edebiyat Kuramları ve Teorileri-I 2 0 0 3.00
TDES-493 Klasik Metinler-I 2 0 0 0.00
TDES-495 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-I 2 0 0 0.00
TDES-454 Dilbilimi II 2 0 0 3.00
TDES-456 Mitoloji ve Edebiyat II 2 0 0 3.00
TDES-458 Karşılaştırmalı Edebiyat II 2 0 0 3.00
TDES-460 Girişimcilik 2 0 0 3.00
TDES-462 Sanat Felsefesi 2 0 0 3.00
TDES-470 Türk Kültür Tarihi II 2 0 0 3.00
TDES-492 Edebiyat Kuramları ve Teorileri-II 2 0 0 3.00
TDES-494 Klasik Metinler-II 2 0 0 0.00
TDES-496 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-II 2 0 0 0.00