• Tel: 444 5 388

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kuruluş
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 nolu Kanun’un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan altı fakülteden biri olarak kurulmuştur. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim programı lisans eğitimine başlamıştır ve program dili “Türkçe” dir.
Kazanılan Derece
Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne, lise ve dengi okul diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda yeterli ilgili alan puanını alan ve bölümümüzü tercih eden öğrenciler arasından kontenjanlara bağlı olarak merkezî yöntemle yerleştirme yapılmaktadır. Bölümümüze ayrıca, dikey geçiş, yatay geçiş ve mühendislik tamamlama yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından yeterli notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere Elektrik Elektronik Mühendisi lisans diploması verilir.
Program Profili
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, son gelişmelere uygun bir eğitim programı ile öğrencilerine, çok çeşitli kariyer olanakları sağlayacak şekilde alanın gerektirdiği bilgi ve uygulama becerileri yanında, her türlü teknik, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. 1) Endüstri, eğitim ve kamu sektörlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir eğitim programını geliştirmek ve sürekli yenilemek 2) Ulusal ve uluslararası tanınırlığı geliştirmek üzere akreditasyon ve değerlendirme programlarına dahil olmak 3)Tanınmış bilim insanlarından oluşan bir eğitim kadrosunu bünyesinde bulundurmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunları, elde etmiş olacakları elektrik elektronik mühendisi diploması ile hem kamu hem de özel sektörde profesyonel olarak rol alırlar. Elektrik elektronik mühendisi istihdam eden çok sayıda sivil ve askeri kamu kurumunda elektrik elektronik mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, vb. kadrolarda görev alırlar. Bu kurumlara örnek olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, gösterilebilir. Bununla birlikte, elektrik elektronik mühendisleri akademik personel olarak üniversitelerin ilgili birimlerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Başarı notuna dönme sonu sınavının etkisi %30-%70 arasında öğretim elemanının uygun gördüğü şekilde belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 60 iş günü stajını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nur Hüseyin KAPLAN, AKTS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Ali ÜNLÜTÜRK
Bölüm Olanakları
Fakültemizde bir kütüphane bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde; Elektronik Uygulama, Haberleşme, Elektrik Motorları ve Mekatronik laboratuvarı bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin derslerde ve diğer zamanlarında kullanımına tahsis edilen toplam 35 öğrenci kapasiteli 6 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan internet laboratuvarından faydalanabilmektedirler.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
2 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahiptir.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir.
5 Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
6 Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
7 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetiminin iş hayatındaki uygulamaları hakkında bilgilidir.
8 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
9 Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
10 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
11 Çağın sorunları hakkında bilgilidir.
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
13 Etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
14 B1 genel seviyesinde İngilizce bilme ve bu dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurma yeteneğine sahiptir.
15 Elektrik Elektronik Mühendisliğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
17 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim almıştır.
18 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetiminin iş hayatındaki uygulamaları hakkında bilgilidir.
20 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgidir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MMF-101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 2.00 2.00
MMF-105 Bilgisayar Programlama 1 2 0 2.00 4.00
EEM-101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş 2 0 1 3.00 3.00
FİZ-101 Fizik-I 3 0 2 4.00 6.00
KİM-101 Genel Kimya 3 0 2 4.00 5.00
MAT-101 Matematik-I 4 0 0 4.00 6.00
MMF-103 Teknik Resim 1 2 0 2.00 4.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 17 6 5 23 32

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EEM-104 EEM İçin Malzeme Bilgisi 3 0 0 3.00 3.00
EEM-102 Elektrik Devre Temelleri 3 0 0 3.00 4.00
FİZ-102 Fizik-II 3 0 2 4.00 6.00
EEM-106 Görsel Programlama 1 2 0 2.00 4.00
MAT-102 Matematik-II 4 0 0 4.00 6.00
EEM-108 Ölçme Tekniği ve Uygulama Laboratuvarı 2 0 1 2.50 3.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 18 2 3 20,5 28

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EEM-203 Devre Analizi 4 0 0 4.00 5.00
MAT-201 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4.00 5.00
EEM-207 Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı 0 0 2 1.00 3.00
EEM-209 Elektromanyetik Alan Teorisi 4 0 0 4.00 5.00
EEM-205 Elektronik-I 4 0 0 4.00 5.00
EEM-211 Lojik Devreler 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-TD1 Türk Dili-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 21 0 2 22 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EEM-208 Elektromanyetik Dalga Teorisi 3 0 0 3.00 5.00
EEM-204 Elektronik Laboratuvarı 0 0 2 1.00 2.00
EEM-210 Elektronik-II 3 0 0 3.00 6.00
EEM-202 Enerji Dönüşüm Temelleri 2 0 0 2.00 3.00
EEM-214 Lojik Devreler Laboratuvarı 0 0 2 1.00 3.00
EEM-212 Olasılık Teorisi 2 0 0 2.00 4.00
EEM-206 Sinyaller ve Sistemler 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-TD2 Türk Dili-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 15 0 4 17 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2.00 2.00
EEM-301 Elektrik Makineleri 3 0 0 3.00 6.00
EEM-307 Haberleşme-I 3 0 0 3.00 6.00
EEM-303 Otomatik Kontrol-I 3 0 0 3.00 5.00
EEM-305 Sayısal Elektronik 3 0 0 3.00 5.00
MMF-301 Sayısal Yöntemler 2 1 0 2.50 4.00
EEM-313 Staj-I 0 0 0 0.00 2.00
Toplam 16 1 0 16,5 30

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 0 2.00 2.00
EEM-312 Elektrik Makinaları Laboratuvarı 0 0 2 1.00 3.00
EEM-306 Haberleşme-II 3 0 0 3.00 6.00
EEM-304 Mikroişlemciler ve Uygulamaları 3 0 2 4.00 6.00
EEM-302 Otomatik Kontrol-II 3 0 0 3.00 5.00
STO-302 Teknik Olmayan Seçmeli-I 3 0 0 3.00 0.00
EEM-308 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 17 0 4 19 27

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EEM-403 Haberleşme Laboratuvarı 0 0 2 1.00 2.00
MMF-401 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.00 3.00
EEM-409 Mühendislik Tasarımı-I 2 1 0 2.50 8.00
EEM-401 Otomatik Kontrol Laboratuvarı 0 0 2 1.00 3.00
STS-401 Serbest Teknik Seçmeli-I 3 0 0 3.00 0.00
EEM-413 Staj-II 0 0 0 0.00 2.00
EEM-405 Technical English-I 2 0 0 2.00 3.00
STO-401 Teknik Olmayan Seçmeli II 3 0 0 3.00 0.00
EEM-407 Teknik Seçmeli-I 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 15 1 4 17,5 21

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EEM-402 Güç Sistemleri Analizi 3 0 0 3.00 5.00
EEM-404 Mühendislik Tasarımı-II 2 1 0 2.50 8.00
STS-402 Serbest Teknik Seçmeli-II 3 0 0 3.00 0.00
EEM-406 Technical English II 2 0 0 2.00 3.00
EEM-408 Teknik Seçmeli-II 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 13 1 0 13,5 16

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
STO-302 Yığma Yapılar 3 0 0 3.00
STO-302 Korozyondan Korunma Teknikleri 3 0 0 3.00
STO-302 Liderlik ve Profesyonel Proje Yönetimi 3 0 0 3.00
STO-302 İnovatif Yaklaşım ve Keşifler 3 0 0 3.00
STO-302 Proje Yönetimi 3 0 0 3.00
STO-302 Klasik Müzik Tarihi 3 0 0 3.00
STO-302 Olimpik Sporlar ve Olimpizm 3 0 0 3.00
STO-302 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.00
STS-401 Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 4.00
STO-401 Bilimin Öncüleri 3 0 0 3.00
TDES-251 Dil ve Edebiyat 2 0 0 3.00
EEM-407 Fiber Optik Haberleşme 3 0 0 6.00
EEM-407 Aydınlatma Tekniği 3 0 0 6.00
EEM-407 Sayısal Kontrol 3 0 0 6.00
STS-402 Robotiğe Giriş 3 0 0 4.00
EEM-408 Mikroelektronik Aygıt Üretimi 3 0 0 6.00
EEM-408 MATLAB'da Elektronik Devre Uygulamaları 3 0 0 6.00