• Tel: 444 5 388

Edebiyat Fakültesi - Tarih

Kuruluş
Tarih Bölümü, Edebiyat Fakültesinin kurucu bölümlerinden biri olarak TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 No’lu Kanun’un 131. EK Maddesi uyarınca kurulmuştur. 2013 yılında iç örgütlenmesini tamamladı. 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de lisans düzeyinde öğrenci alımına başlandı.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih alanında "Tarihçi" unvanı ile Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tarih Bölümü için kabul ve kayıt koşulları: 1) Öğrenciler YGS ve LYS sınav sonucuna göre TS-3 puan türünden programa yerleştirilirler. 2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır; a) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. b) Orta öğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke orta öğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak. c) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksek okullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak. d) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANA DAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harf notlarından birisi verilir. Harf notunun karşılığı olan ağırlık kat sayısı şu şekildedir: AA 4,00 BA 3,50 BB 3,00 CB 2,50 CC 2,00 DC 1,50 DD 1,00 FF 0,00 M Muaf G Geçer Z Devamsız. Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl /8 yarı yıldır. Öğrencilerin 4 yıllık programı, en geç 7 yılda (14 yarıyılda) bitirmeleri gerekmektedir. Toplam mezuniyet kredisi 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesindeki dersler hariç, lisans programları için en az 128, en fazla 160 kredi saattir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi olmak üzere 5 ana bilim dalı mevcuttur. Tarih bölümünün temel hedefi; tarih biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Tarih lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bilgi ve birikimlerini toplumunun ve insanlığın hizmetine sunan, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, insan merkezli, katılımcı, tarafsız, ön yargısız, eleştirel, özgün düşünen, inceleme ve araştırmalarında etik değerleri ve temel hak ve özgürlükleri gözeten, çağdaş eğitimci ve araştırmacılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta öğretim ve liselerde, özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmekte veya üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığında, TRT'de, basın-yayın organlarında, yayın evlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin (DC) ve (DD) notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl /8 yarı yıldır. Öğrencilerin 4 yıllık programı, en geç 7 yılda (14 yarıyılda) bitirmeleri, lisans programından mezun olabilmeleri için toplam olarak 240 AKTS alarak başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması gerekmektedir. Toplam mezuniyet kredisi 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesindeki dersler hariç, lisans programları için en az 128, en fazla 160 kredi saattir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Tarih alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm veya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU Tel :+90 444 5 388 (21 45) Faks :+90 442 666 25 28 E-Posta : kucukugurlu@erzurum.edu.tr AKTS Koordinatörü Araştırma Görevlisi: Nusret Burak ÖZSOY Tel:+90 444 5 388 (2249) E-Posta: burak.ozsoy@erzurum.edu.tr Adres: Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 Yakutiye/Erzurum
Bölüm Olanakları
Tarih bölümümüz dört öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi ile çağın ihtiyaçlarına cevap veren tam donanımlı sınıflarda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra her eğitim-öğretim dönemi içerisinde gerek farklı üniversite ve kurumlardan alanında uzman kişileri davet ederek, gerekse üniversitemizin öz kaynakları aracığıyla farklı konularda konferans, seminer ve panel faaliyetleri düzenlemektedir. Öğrenciler bilgi, deneyim ve görgülerini artırmak için kullanabilecekleri 50.000 kitap kapasitesine sahip Merkezi Kütüphaneden faydalanabilmektedirler. Bunun yanında öğrencilerimiz üniversitemizin düzenlemiş olduğu farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden de faydalanabilmektedirler. Ayrıca Erzurum’un bir kış sporları merkezi olmasından dolayı kış sporlarıyla ilgili farklı branşlarda sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunma olanakları da vardır.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Tarihi, çağlara ayırabilme ve tarihi dönemlerin özelliklerini kavrayabilme
2 Osmanlı Türkçesi ile yazılan metinleri transkribe edebilme ve günümüz Türkçesine aktarabilme
3 İlkçağdan günümüze kadar gelen süreçte yaşanan olayları anlama ve bunların birbiriyle olan bağlantısını kurabilme
4 Türk Tarihinde ve Türk Devletlerindeki devamlılık olgusunu kavrayabilme
5 Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürden veri toplayabilme ve bu bilgileri etkin bir şekilde kullanabilme
6 Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan metinleri okuyup anlayabilme ve bunları Türkiye Türkçesine aktarabilme
7 Aldığı metodolojik bilgilerle Tarih alanındaki kaynaklara ulaşabilme ve bunları çalışmalarında kullanabilme
8 Tarih Biliminin diğer disiplinlerle iç içeliğini kullanarak disiplinler arası çalışma yapabilme
9 Alanında edindiği bilgileri eğitim-öğretim amaçlı kullanabilme
10 Alanında elde ettiği bilgileri bilim dünyasına sunabilme
11 Edindiği bilgileri Tarih Bilimiyle alakası ölçüsünde diğer disiplinlerle birleştirebilme ve yorumlayabilme
12 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme ve etkin iletişim sağlayabilme
13 Tarih alanında disiplinler arası araştırmalar yapar.
14 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak alanına dair bilgilerini günceller.
15 Yabancı dil yetkinliğini kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
16 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilir ve etkin bir şekilde iletişim sağlayabilir.
17 Ulusal ve uluslararası alandaki etkinlik ve gelişimleri takip eder.
18 Tarih alanına dair günümüzde ortaya çıkan problemlere dair çözümler geliştirebilir.
19 Ortaya çıkan problemlere disipliner bir yaklaşım sergileyip çözümün bir parçası olabilir.
20 Tarih alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TRH-107 Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi -I 2 0 0 2.00 4.00
TRH-111 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 2 0 0 2.00 3.00
TRH-109 İlkçağ Tarihi I 2 0 0 2.00 4.00
UOZ-YD1 İngilizce - I 2 0 0 2.00 2.00
TRH-105 İslam Öncesi Türk Tarihi- I 2 0 0 2.00 2.00
TRH-101 Osmanlı Türkçesi-I 4 0 0 4.00 6.00
ENF-110 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 0 0 2.00 3.00
UOZ-TD1 Türk Dili - I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 18 0 0 18 26

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TRH-110 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi 4 0 0 4.00 6.00
TRH-106 Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi-II 2 0 0 2.00 4.00
TRH-108 İlkçağ Tarihi-II 2 0 0 2.00 4.00
UOZ-YD2 İngilizce - II 2 0 0 2.00 2.00
TRH-102 İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 0 2.00 4.00
TRH-104 İslam Öncesi Türk Tarihi- II 2 0 0 2.00 2.00
TRH-100 Osmanlı Türkçesi-II 4 0 0 4.00 6.00
UOZ-TD2 Türk Dili - II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 0 20 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TRH-213 Avrupa Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
TRH-211 Felsefenin Temel Kavramları ve İlkeleri 2 0 0 2.00 2.00
TRH-215 Milli Mücadele Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
TRH-203 Osmanlı Tarihi Metinleri-I 2 0 0 2.00 4.00
TRH-205 Osmanlı Tarihi-I 2 0 0 2.00 4.00
STRH-217 Seçmeli Ders-I 2 0 0 2.00 0.00
STRH-219 Seçmeli Ders-II 2 0 0 2.00 0.00
TRH-209 Tarih Metodolojisi-I 2 0 0 2.00 4.00
TRH-201 Türk Kültür Tarihi-I 2 0 0 2.00 4.00
TRH-207 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi I 2 0 0 2.00 4.00
Toplam 20 0 0 20 26

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TRH-212 Avrupa Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
TRH-210 Felsefe ve Eleştirel Düşünme 2 0 0 2.00 2.00
TRH-214 Milli Mücadele Tarihi II 2 0 0 2.00 4.00
TRH-202 Osmanlı Tarihi Metinleri-II 2 0 0 2.00 4.00
TRH-204 Osmanlı Tarihi-II 2 0 0 2.00 6.00
STRH-216 Seçmeli Ders-III 2 0 0 2.00 0.00
STRH-218 Seçmeli Ders-IV 2 0 0 2.00 0.00
TRH-208 Tarih Metodolojisi-II 2 0 0 2.00 4.00
TRH-200 Türk Kültür Tarihi-II 2 0 0 2.00 2.00
TRH-206 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 0 20 26

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
TRH-303 Avrupa Tarihi III 2 0 0 2.00 4.00
TRH-311 Ortaçağ Tarihi Kaynakları 2 0 0 2.00 4.00
TRH-309 Osmanlı Diplomatikası-I 2 0 0 2.00 4.00
TRH-305 Osmanlı Tarihi -III 2 0 0 2.00 6.00
TRH-301 Osmanlı TeşkilatıTarihi-I 2 0 0 2.00 4.00
TRH-307 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri I 2 0 0 2.00 2.00
STRH-313 Seçmeli Ders-V 2 0 0 2.00 0.00
STRH-315 Seçmeli Ders-VI 2 0 0 2.00 0.00
Toplam 18 0 0 18 26

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
TRH-302 Avrupa Tarihi IV 2 0 0 2.00 6.00
TRH-308 Osmanlı Diplomatikası-II 2 0 0 2.00 4.00
TRH-304 Osmanlı Tarihi-IV 2 0 0 2.00 8.00
TRH-300 Osmanlı Teşkilat Tarihi-II 2 0 0 2.00 4.00
TRH-306 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri II 2 0 0 2.00 2.00
STRH-310 Seçmeli Ders-VII 2 0 0 2.00 0.00
STRH-312 Seçmeli Ders-VIII 2 0 0 2.00 0.00
Toplam 16 0 0 16 26

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TRH-411 20. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi 2 0 0 2.00 2.00
TRH-103 İslam Tarihi 2 0 0 2.00 4.00
TRH-401 Lisans Tamamlama I 2 2 0 3.00 8.00
TRH-407 Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
STRH-413 Seçmeli Ders-IX 2 0 0 2.00 0.00
STRH-415 Seçmeli Ders-X 2 0 0 2.00 0.00
TRH-409 Son Dönem Osmanlı Türkçesi Metinleri I 2 0 0 2.00 2.00
TRH-403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2.00 6.00
TRH-405 Yakınçağ Osmanlı Tarihi I 2 0 0 2.00 6.00
Toplam 18 2 0 19 30

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
TRH-400 Lisans Tamamlama II 2 2 0 3.00 6.00
TRH-406 Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
STRH-412 Seçmeli Ders-XI 2 0 0 2.00 0.00
STRH-414 Seçmeli Ders-XII 2 0 0 2.00 0.00
TRH-408 Son Dönem Osmanlı Türkçesi Metinleri II 2 0 0 2.00 2.00
TRH-402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2.00 6.00
TRH-410 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları 2 0 0 2.00 4.00
TRH-404 Yakınçağ Osmanlı Tarihi II 2 0 0 2.00 6.00
Toplam 16 2 0 17 26

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
STRH-221 Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-223 Moğol Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-225 Türk Edebiyatı Tarihi I 2 0 0 2.00
STRH-227 Tarihi Coğrafya 2 0 0 2.00
STRH-229 Roma Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-220 Türk Edebiyatı Tarihi-II 2 0 0 2.00
STRH-222 Tarihte Harita Kullanımı 2 0 0 2.00
STRH-224 Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları 2 0 0 2.00
STRH-226 Beylikler Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-228 Bizans Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-317 Türk Demokrasi Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-319 Erzurum Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-321 Rusya Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-323 Farsça I 2 0 0 2.00
STRH-325 Tarihsel Sosyoloji 2 0 0 2.00
STRH-314 Doğu Anadolu Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-316 Osmanlı Tarih Yazıcılığı 2 0 0 2.00
STRH-318 İlk Çağ Tarihi Kaynakları 2 0 0 2.00
STRH-320 Farsça II 2 0 0 2.00
STRH-322 Bilim Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-417 Erzurum Sosyal ve İktisat Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-419 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-421 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-423 Osmanlı Tarihi Kaynakları 2 0 0 2.00
STRH-425 Farsça III 2 2 0 2.00
STRH-427 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 0 2.00
STRH-416 Erzurum Kültür Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-418 Ortadoğu Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-420 Türkiye ve Kafkaslar 2 0 0 2.00
STRH-422 19. Yüzyıl İslam Dünyası Tarihi 2 0 0 2.00
STRH-424 Farsça IV 2 2 0 2.00
STRH-428 Arşivcilik ve Belge Restorasyonu 2 0 0 2.00
STRH-430 İran Tarihi ve Kültürü 2 0 0 2.00