• Tel: 444 5 388

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği

Kuruluş
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında İnşaat Mühendisliği örgün ve ikinci öğretim programı lisans eğitimine başlamıştır. Program dili “Türkçe” dir.
Kazanılan Derece
İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne, lise ve dengi okul diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda yeterli ilgili alan puanını alan ve bölümümüzü tercih eden öğrenciler arasından kontenjanlara bağlı olarak merkezî yöntemle yerleştirme yapılmaktadır. Bölümümüze ayrıca, 3. dönemden itibaren dikey geçiş (ön lisans mezunları için) ve yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden hem de üniversitemiz içerisinde bulunan ve İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından yeterli notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisi lisans diploması verilir.
Program Profili
İnşaat Mühendisliği Bölümü, son gelişmelere uygun bir eğitim programı ile öğrencilerine, çok çeşitli kariyer olanakları sağlayacak şekilde alanın gerektirdiği bilgi ve uygulama becerileri yanında, her türlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. 1) Endüstri, eğitim ve kamu sektörlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir eğitim programını geliştirmek ve sürekli yenilemek 2) Ulusal ve uluslararası tanınırlığı geliştirmek üzere akreditasyon ve değerlendirme programlarına dahil olmak 3)Tanınmış bilim insanlarından oluşan bir eğitim kadrosunu bünyesinde bulundurmak
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunları, elde etmiş olacakları inşaat mühendisi ünvanı ve diploması ile hem kamu hem de özel sektörde profesyonel olarak rol alırlar. İnşaat mühendisi istihdam eden çok sayıda sivil ve askeri kamu kurumunda inşaat mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, vb. kadrolarda görev alırlar. Bu kurumlara örnek olarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri birimler ve T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili birimleri gibi Bakanlık birimlerinden bağımsız devlet kurumları gösterilebilir. Muhtelif sivil toplum kuruluşları, yurtiçi ve yurtdışında inşaat alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, sigorta şirketleri gibi birimlerde de inşaat mühendisleri istihdam edilmektedirler. Bununla birlikte, inşaat mühendisleri serbest olarak müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri veren şirketlerde çalışabilirler; akademik personel olarak üniversitelerin ilgili birimlerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde İnşaat Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. ETÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 60 iş günü stajını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Fatih TOSUNOĞLU; E-mail: fatih.tosunoglu@erzurum.edu.tr; AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU; E-mail: merve.sagiroglu@erzurum.edu.tr
Bölüm Olanakları
Fakültemizde bir kütüphane bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde; Zemin Mekaniği, Hidrolik, Ulaştırma, Yapı Mekaniği ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin derslerde ve diğer zamanlarında kullanımına tahsis edilen 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan internet laboratuvarından faydalanabilmektedirler. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 6 adet proje çalışma odaları, 3 adet lisans üstü öğrenci çalışma sınıfları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Genel mühendislik ve çözümlerinin küresel ve ulusal ölçekteki etkilerini anlamak için gerekli olan geniş kapsamlı eğitim
2 Matematik, fen ve mühendislik bilgileri ile temel mühendislik konularında altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal bilgileri inşaat mühendisliği alanında kullanabilme; yorumlayabilme
3 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemlerin, modern mühendislik gereçlerinin ve kişisel yeteneklerin kullanılması becerisi
4 Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
5 İnşaat Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme becerisi
6 Proje, risk ve değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik gibi iş hayatı uygulamalarının farkına varabilme ve uygulayabilme
7 Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
9 Mesleki donanım ihtiyaçlarının tespiti ve hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olma becerisi,bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme
10 Alanı ile ilgili konuları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme; Etkin iletişim kurma becerisi
11 Çok – disiplinli takım çalışmalarında etkin ve verimli bir biçimde görev alma becerisi; sosyal sorumluluk bilinci
12 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
13 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilişim teknolojilerini kullanabilme
14 Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
15 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
16 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MMF-101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 2.00 2.00
İNM-103 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2 2 0 3.00 5.00
FİZ-101 Fizik-I 3 0 2 4.00 6.00
KİM-101 Genel Kimya 3 0 2 4.00 5.00
İNM-101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3.00 3.00
MAT-101 Matematik-I 4 0 0 4.00 6.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 18 4 4 22 29

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MMF-102 Bilgisayar Programlama 1 2 0 2.00 4.00
FİZ-102 Fizik-II 3 0 2 4.00 6.00
İNM-102 İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji 3 0 0 3.00 4.00
MAT-102 Matematik-II 4 0 0 4.00 6.00
İNM120 Statik 3 0 0 3.00 6.00
STO-102 Teknik Olmayan Seçmeli Ders - I 3 0 0 3.00 0.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 19 2 2 21 28

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-201 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4.00 5.00
İNM-223 Dinamik 3 0 0 3.00 5.00
MMF-201 Malzeme Bilimi 2 0 2 3.00 5.00
İNM-221 Mukavemet I 3 0 1 3.50 6.00
İNM-201 Mühendislik Matematiği 3 0 0 3.00 4.00
STO-201 Teknik Olmayan Seçmeli Ders - II 3 0 0 3.00 0.00
UOZ-TD1 Türk Dili-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 3 21,5 27

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
İNM-276 Akışkanlar Mekaniği 3 0 1 3.50 5.00
İNM-222 Mukavemet II 3 0 1 3.50 6.00
İNM-232 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.00 3.00
İNM-202 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3.00 4.00
MMF-202 Sayısal Yöntemler 2 1 0 2.50 3.00
İNM-252 Topoğrafya 2 2 0 3.00 5.00
UOZ-TD2 Türk Dili-II 2 0 0 2.00 2.00
İNM-242 Yapı Malzemeleri 2 0 2 3.00 5.00
Toplam 20 3 4 23,5 33

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
İNM-371 Hidrolik 3 0 1 3.50 5.00
İNM-301 Teknik Seçmeli Ders - I 3 0 0 3.00 0.00
İNM-351 Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği 3 1 0 3.50 4.00
İNM-383 Yapı Statiği- I 3 0 0 3.00 5.00
İNM-303 Yaz Stajı-I 0 0 0 0.00 2.00
İNM-361 Zemin Mekaniği 3 0 1 3.50 5.00
Toplam 17 1 2 18,5 23

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
İNM-382 Betonarme - I 3 0 0 3.00 4.00
İNM-372 Hidroloji 3 0 1 3.50 4.00
İNM-352 Karayolu Mühendisliği 3 1 0 3.50 5.00
İNM-302 Teknik Seçmeli Ders - II 3 0 0 3.00 0.00
İNM-362 Temel Mühendisliği 3 0 0 3.00 4.00
İNM-384 Yapı Statiği- II 3 1 0 3.50 5.00
İNM-304 Yaz Stajı-II 0 0 0 0.00 2.00
Toplam 20 2 1 21,5 26

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
İNM-481 Betonarme - II 2 2 0 3.00 6.00
İNM-483 Çelik Yapılar 3 1 0 3.50 5.00
İNM-471 Su Kaynakları 2 2 0 3.00 5.00
STO-401 Teknik Olmayan Seçmeli Ders - III 3 0 0 3.00 0.00
İNM-401 Teknik Seçmeli Ders - III 3 0 0 3.00 0.00
İNM-403 Teknik Seçmeli Ders - IV 3 0 0 3.00 0.00
İNM-405 Yaz Stajı-III 0 0 0 0.00 2.00
Toplam 16 5 0 18,5 18

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
İNM-412 Bitirme Çalışması 0 2 0 1.00 8.00
İNM-410 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım 2 2 0 3.00 6.00
MMF-401 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.00 3.00
STS-402 Serbest Teknik Seçmeli Ders 3 0 0 3.00 0.00
İNM-402 Teknik Seçmeli Ders - V 3 0 0 3.00 0.00
İNM-432 Yapım Mühendisliği ve İşletmesi 3 0 0 3.00 4.00
İNM-406 Yaz Stajı-IV 0 0 0 0.00 2.00
Toplam 13 4 0 15 23

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
STO-102 Olimpik Sporlar ve Olimpizm 3 0 0 3.00
STO-102 İnovatif Yaklaşım ve keşifler 3 0 0 3.00
STO-102 Felsefe ve Eleştirel Düşünme 3 0 0 3.00
STO-102 Korozyondan Korunma Teknikleri 3 0 0 3.00
STO-102 Klasik Müzik Tarihi 3 0 0 3.00
FLS-307 Bilim Tarihi 3 0 0 3.00
STO-201 Bilimin Öncüleri 3 0 0 3.00
STO-201 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 3 0 0 3.00
İNM-385 İleri Mukavemet 3 0 0 4.00
İNM-387 Yapısal Sistemlerin Stabilesi 3 0 0 4.00
İNM-302 Betonarme Yapıların Tasarım İlkeleri 3 0 0 4.00
İNM-302 Binalarda Enerji Optimizasyonu 3 0 0 4.00
FLS-303 Ahlak Felsefesi 3 0 0 3.00
STO-201 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 3 0 0 3.00
STO-401 Bilimin Öncüleri 3 0 0 3.00
TDES-251 Dil ve Edebiyat 2 0 0 3.00
İNM-485 Bilgisayar Destekli Yapısal Hesaplama 3 0 0 4.00
İNM-461 Derin Temeller 3 0 0 4.00
İNM-473 Hidrolik Yapıların Tasarımı 3 0 0 4.00
STS-402 Korozyondan Korunma Teknikleri 3 0 0 4.00
STS-402 Çelik Yapılar II 3 0 0 4.00
STS-402 Yapı Dinamiği 3 0 0 4.00
STS-402 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama 3 0 0 4.00
İNM-402 Çelik Yapıların Yangın Tasarımı 3 0 0 4.00
İNM-402 Yığma Yapılar 3 0 0 4.00
İNM-485 Bilgisayar Destekli Yapısal Hesaplama 3 0 0 4.00